• Chuyến thực tế tại Đà Lạt cho Sinh viên K06 Khoa Tâm lý học

    Nhằm thực hiện chủ trương của nhà trường về việc tăng cường khả năng tìm hiểu thực tế của sinh viên, Khoa Tâm lý học đã hoàn thành kế hoạch tổ chức chuyến đi thực tế chuyên môn năm học 2013 – 2014 cho Sinh viên K06 (khóa 2013-2017) vào ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2014.