KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 – 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 – 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Căn cứ vào tình hình đặc điểm của Khoa Tâm lý học và kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Trường Đại học Khoa học XH& NV TP. Hồ Chí Minh. Ban chủ nhiệm Khoa Tâm lý học xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 với các nội dung và mục tiêu cụ thể sau.

1. Công tác tổ chức – nhân sự

1.1. Phân công Ban chủ nhiệm Khoa

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ phân công

TS Ngô Xuân Điệp

Trưởng Khoa

Chịu trách nhiệm chung

Trực tiếp phụ trách các mảng:

1)Quan hệ quốc tế

2) Kiểm định, đảm bảo chất lượng

3) Website của Khoa

4) Công tác nhân sự của Khoa

5) Cơ sở vật chất của Khoa

TS Lê Minh Công

Phó trưởng Khoa/ Trưởng bộ môn Tâm lý học cơ bản

Được Trưởng Khoa phân công phụ trách các mảng hoạt động sau của Khoa:

1)Nghiên cứu Khoa học (nghiên cứu khoa học sinh viên, giảng viên, hội thảo và hội nghị khoa học).

2) Đào tạo Sau đại học

3) Các Khóa huấn luyện ngắn hạn của Khoa

4) Công tác thực tập – thực tế.

Ths Nhan Thị Lạc An

Phó trưởng Khoa

Được trưởng Khoa phân công phụ trách các mảng hoạt động:

1)Đào tạo Đại học (cả 3 hệ: CQ; VHVL; VB2);

2) Công tác sinh viên

3) Cựu sinh viên, nhà tuyển dụng.

 

* Các bộ môn, cá nhân có các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực do thành viên ban chủ nhiệm Khoa nào phụ trách thì liên hệ trực tiếp với cá nhân thành viên Ban chủ nhiệm Khoa đó để thảo luận giải quyết.

1.2. Công tác tổ chức

Quyết định phân công nhân sự các Bộ môn trực thuộc như sau:

STT

Tâm lý học cơ bản

Tham vấn – Trị liệu

Tổ chức – Nhân sự

Giáo vụ Khoa

1

TS Lê Minh Công (Phó trưởng Khoa/ Trưởng bộ môn)

TS Ngô Xuân Điệp (Trưởng Khoa)

TS Nguyễn Đức Tuấn

CN Trần Thị Thanh Huệ

2

Ths/NCS Nguyễn Thị Vân

Ths Lê Hoàng Thế Huy (Trưởng bộ môn)

PGS. TS Ngô Minh Tuấn

 

3

Ths Lê Ngọc Bảo Trâm

TS Hoàng Minh Tố Nga

Ths Nhan Thị Lạc An (Phó trưởng Khoa/ Tạm thời phụ trách Bộ môn)

 

4

CN Nguyễn Huỳnh Luân

TS Nguyễn Thanh Tú

Ths NCS Nguyễn Xuân Hương (đang đi học nước ngoài)

 

5

 

TS Trì Thị Minh Thúy

CN Đào Quốc Anh

 

6

 

Ths Lê Nguyễn Anh Như

 

 

7

 

Ths Nguyễn Thị Thu Hiên

 

 

17 nhân sự (trong đó 2 NCS, 01 người trong nước và 01 người ở nước ngoài)

 

* Năm học 2016 – 2017, đề nghị Nhà trưởng tuyển dụng 3 cán bộ giảng viên cho Khoa. Trong đó dự kiến 01 cán bộ giảng viên cho Bộ môn Tâm lý học Tổ chức nhân sự, 01 cán bộ giảng dạy cho Bộ môn Tâm lý học Tham vấn – trị liệu; 1 giảng viên cho bộ môn Tâm lý học cơ bản.

1.3. Phân công các trợ lý của Ban chủ nhiệm Khoa

           Ban chủ nhiệm Khoa phân công một số chuyên viên, giảng viên kiêm nhiệm trợ lý các phần công việc cho Ban chủ nhiệm Khoa như sau:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

CN Trần Thị Thanh Huệ

Giáo vụ khoa (cả 3 hệ: CQ, VHVL, VB2)

2

Ths Nguyễn Thị Anh Như

Đảm bảo chất lượng và Website của Khoa

3

Ths Nhan Thị Lạc An

Cán bộ chuyên trách tổ đảm bảo chất lượng

5

CN Đào Quốc Anh

Công tác sinh viên

Giáo vụ Khoa (hệ VB2)

6

CN Nguyễn Huỳnh Luân

Công tác thực tập, thực tế

Thư viện của Khoa

Cựu sinh viên và Nhà tuyển dụng

7

Ths Nguyễn Thị Thu Hiên

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác quốc tế

 

Ths Lê Ngọc Bảo Trâm

Trợ lý BCN Khoa về các khóa ngắn hạn

Cán bộ chuyên trách tổ đảm bảo chất lượng

8

Chủ nhiệm lớp

TS Trần Đức Tuấn : K06

Ths Nguyễn Thị Vân: K07

Ths Lê Hoàng Thế Huy – K08

Ths Lê Nguyễn Anh Như : K09

 

1.4. Tổ đảm bảo chất lượng của Khoa

TS Ngô Xuân Điệp – Tổ trưởng

Ths Nhan Thị Lạc An – Tổ phó

Ths Lê Minh Công

Ths Lê Hoàng Thế Huy

TS Hoàng Minh Tố Nga

TS Nguyễn Thanh Tú

TS Trần Đức Tuấn

Ths Lê Nguyễn Anh Như – Thư ký

1.5. Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa (trình hiệu trưởng nhà trường ra quyết định).

TS Ngô Xuân Điệp – Chủ tịch HĐ

Ths/ NCS Lê Minh Công – Phó chủ tịch HĐ

Ths Lê Hoàng Thế Huy – Thư ký

TS Huỳnh Công Du – Thành viên

TS Nguyễn Phương Lan – Thành viên

TS Trì Thị Minh Thúy – Thành viên

TS Hoàng Minh Tố Nga – Thành viên

TS Nguyễn Thị Thanh Tú – Thành viên

PGS. TS Ngô Minh Tuấn – Thành viên

PGS. TS Phạm Lê An (Đại học Y dược TP. HCM) – Thành viên

TS Trần Thành Nam (ĐH Quốc gia Hà Nội) – Thành viên

GS. TS Trần Thị Minh Đức (Đại học Quốc gia HN) – Thành viên

(Hội đồng Khoa học & Đào tạo có thể điều chỉnh trong năm học)

1.6. Quy định quy chế họp, trực của nhân viên

+ Quy chế họp

  • Họp Ban chủ nhiệm Khoa : 1 tuần 1 lần
  • Họp Ban chủ nhiệm Khoa và các trưởng Bộ môn: 1 tháng 1 lần
  • Họp Bộ môn: 1 tháng 1 lần
  • Họp cả Khoa: 1 tháng 1 lần
  • Ban chủ nhiệm Khoa và Chủ nhiệm các lớp: 1 quý 1 lần

Các lịch họp này sẽ do người chủ trì sắp xếp, nhưng thường được ấn định vào tuần đầu tiên của tháng.

Các cuộc họp đột xuất khác sẽ do Ban chủ nhiệm Khoa triệu tập.

+ Lịch trực các thư ký Khoa

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Lịch họp của Khoa (các trợ lý và Ban chủ nhiệm Khoa phải có mặt)

Hiên

Luân

 

Quốc Anh

Chiều

Anh Như

Hiên

Luân

 

Quốc Anh

 

2. Kế hoạch hoạt động năm 2015 – 2016

2.1. Chỉ số mục tiêu các bộ môn

 

Tâm lý học cơ bản

Tham vấn – Trị liệu

Tổ chức – Nhân sự

Công bố bài báo khoa học

Mỗi giảng viên của Khoa phải xuất bản ít nhất 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành (quốc tế, hoặc trong nước) hoặc kỷ yếu hội thảo có xuất bản (quốc tế hoặc trong nước).

Giáo trình môn học (đăng ký được duyệt).

1 cuốn

1 cuốn

 

Tổ chức sinh hoạt khoa học (seminar) đối với giảng viên.

1 buổi

3 buổi

1 buổi

Bài báo chuyên môn cho Website của Khoa

2 bài

3 bài

3 bài

Đề cương dạy môn tiếng Anh

 

1 môn

2 môn

Xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi môn Tâm lý học đại cương

1 bộ

 

 

Thực tập/ Thực tế

Tổ chức thực tế cho sinh viên K09 (2 đợt: 1 đợt đi thực tế ở xa; 30 giờ tự đi tìm cơ sở thực tế)+ Đánh giá cho sinh viên thực tế

Tổ chức thực tập đợt tháng 9.2016 và đợt tháng 2.2017

Tổ chức thực tập đợt tháng 9.2016 và đợt tháng 2.2017

 

* Các kế hoạch triển khai cần có trao đổi, xin ý kiến của Thành viên Ban chủ nhiệm Khoa trước khi triển khai.

2.2. Chỉ số mục tiêu của Khoa

- Hoàn thành đề án thạc sĩ Tâm lý lâm sàng (Thầy Công phụ trách)

- Triển khai dự án đào tạo Khóa về đánh giá và can thiệp trẻ khó khăn học đường với Bỉ (Thầy Công phụ trách)

- Điều chỉnh Chuẩn đầu và và Chương trình đào tạo (cô Lạc An phụ trách)

- Rà soát và củng cố các tiêu chí đảm bảo chất lượng theo AUN (cô Lạc An phụ trách)

- Xây dựng kế hoạch khóa đào tạo trị liệu gia đình (Thầy Công phụ trách)

- Củng cố và nâng cao chất lượng chương trình thực tập – thực tế (Thầy Công phụ trách).

Trên đây là kế hoạch hoạt động trong năm học 2016 – 2017 của Khoa Tâm lý học, đề nghị các bộ môn, các cán bộ, giảng viên của Khoa căn cứ để triển khai./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.